Flower 3x5mm and 5x6mm
!

Matte Aurum Flower 3x5mm

Flower 3x5mm
!
25 beads per strand

Pink Lumi Flower 5x6mm

Flower 5x6mm
!
25 beads per strand

Silky Gold Flower 5x6mm

Flower 5x6mm
!
25 beads per strand

Silky Old Copper Flower 5x6mm

Flower 5x6mm
!
25 beads per strand

Silky Silver Flower 5x6mm

Flower 5x6mm
!
25 beads per strand